Om te beginnen: "Wat staat u te wachten"

UITLEG

Start vanaf Boerderijwinkel Woestenenk

  • Je start op het erf van Woestenenk aardappelen waar een minimarkt is met regioproducten.

  • Na aanmelding bij start ontvangt je een routeboek van Preuve-Ri'jen in de Achterhoek.

  • Lees het regelement goed door.

  • Geef de vrijwaring ondertekend af.

  • Ontvang de uitleg over de verschillende route technieken.

  • Volg de route van stop naar stop.

  • Bij grote drukte tijdens een stop, houdt voldoende afstand tot elkaar.

  • En vooral belangrijk geniet van de heerlijke culinaire gerechten en geniet van de omgeving waar u doorheen rijdt.


Tips om mee te nemen !!!

Eigen bestek (lepel vork mes)
(Wijn)glas 
Cozy dekentje

Een tocht van ruim 80 km door de coulissen van de Achterhoek 
Deelname
€ 57,00
p.p.

Voorwoord:

In samenwerking met de hieronder genoemde bedrijven, organiseren we een prachtige tocht door de 6 Achterhoekse landschappen (bossen, velden, waterschappen, coulissen, zandgronden en ontginningsgebied). En wat is mooier om zo'n tocht te perfectioneren met een ware ontdekking en culinair verwennerij . 12 juni is het zover en gooien we alle remmen los.
Om het zo veilig mogelijk te houden voor jou en je mede weggebruikers, hebben we enkele regels opgesteld. We verzoeken je vriendelijk doch dringend om deze regels op te volgen.
De route bestaat uit 5 etappes met elk een eigen discipline. Je gaat kennis maken met de, voor velen bekende, in woord geschreven route, bol pijl route, fragment route en een foto route.

We wensen jullie veel plezier en een smakelijk eten.


Team Preuve-Ri'jen

LET OP !!!  Safety First

Reserveren

Bel: 06 -22 789 341

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of

Druk op onderstaande knop

Ultieme relatie test

Handig om mee te nemen:

Echter niet noodzakelijk

Picknickkleed
Bestek (vork/mes/lepel)
Wijnglas

Slingers
Kaarsje

Pech onderweg:

Vervelend en we wensen het niemand toe. Toch kan het gebeuren.

Licht alstublieft de volgende tussenstop (info in het route boek) of de organisatie in zodat zij de diverse posten kunnen melden van uw uitval.

06 - 22 789 341

Wat is de Achterhoek toch MOOI
Mede mogelijk gemaakt door:
ALGEMENE VOORWAARDEN

1.       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Preuve-Ri’jen.

1.2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2.       Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.       Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen.

2.2.       Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.

2.3.       Preuve-Ri’jen bevestigt de aanmelding en/ of bevestiging voor een door Preuve-Ri’jen georganiseerde activiteit middels een schriftelijke overeenkomst.

3.       Prijzen

3.1.       Alle prijzen die Preuve-Ri’jen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten.

3.2.       Alle prijzen op die Preuve-Ri’jen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Preuve-Ri’jen te allen tijde wijzigen.

3.3.       Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Preuve-Ri’jen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3.4.       De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

3.5.       Indien partijen voor een dienstverlening door Preuve-Ri’jen een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

3.6.       Preuve-Ri’jen is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

3.7.       Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Preuve-Ri’jen de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

3.8.       Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

3.9.       Preuve-Ri’jen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

3.10.       Voorafgaand aan de ingang ervan zal Preuve-Ri’jen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

3.11.       De consument heeft het recht om de overeenkomst met Preuve-Ri’jen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

4.       Betalingen en betalingstermijn

4.1.       Preuve-Ri’jen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.

4.2.       De klant dient schriftelijk overeengekomen betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

4.3.       Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Preuve-Ri’jen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.4.       Preuve-Ri’jen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5.       Gevolgen niet tijdig betalen

5.1.       Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Preuve-Ri’jen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

5.2.       Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Preuve-Ri’jen.

5.3.       De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.4.       Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Preuve-Ri’jen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.5.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Preuve-Ri’jen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6.       Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Preuve-Ri’jen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Preuve-Ri’jen te betalen.

6.       Annuleren preuverijen

6.1.       De consument kan een gereserveerde preuverij onder de volgende voorwaarden annuleren:

6.2.       Gereserveerde preuverij is enkel schriftelijk te annuleren.

6.3.       Tot dertig dagen voor aanvang van de geboekte datum kan de preuverij kosteloos geannuleerd worden.

6.4.       Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de geboekte datum kan de preuverij geannuleerd worden tegen een betaling van 10% van de boekingswaarde.

6.5.       Tot 4 dagen voor aanvang van de geboekte datum kan de preuverij geannuleerd worden tegen een betaling van 20% van de boekingswaarde.

6.6.       Tot 2 dagen voor aanvang van de geboekte datum kan de preuverij geannuleerd worden tegen een betaling van 50% van de boekingswaarde.

6.7.       Op de dag van uitvoer kan de preuverij geannuleerd worden tegen een betaling van 100% van de boekingswaarde.

7.       Opschortingsrecht

7.1.       Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8.       Verrekening

8.1.       Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Preuve-Ri’jen te verrekenen met een vordering op Preuve-Ri’jen.

9.       Klachten

9.1.       Reclames met betrekking tot de door Preuve-Ri’jen georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Preuve-Ri’jen te worden ingediend.

9.2.       Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.